Smernice evropske unije in zakonodaja

Kratek povzetek

Evropske institucije sprejemajo zakonodajo in postavljajo smernice, s katerimi želijo v prihodnosti zmanjšati porabo energije.

Velik poudarek je na zmanjšanju porabe energije za ogrevanje, kjer se predvsem ukvarjajo z debelino izolacije v fasadnih sistemih.

Tudi v Sloveniji so z letom 2009 lastniki objektov zavezani k pridobitvi energetske izkaznice, ki določa porabo energije objekta in ga umestiti v različne razrede energetske učinkovitosti. Umestitev v določen razred med drugim določa vrsta in debelina izolacijskega materiala, ki je del fasadnega sistema.

V uporabi je novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 93/2008, dne 30.9.2008 in zamenjuje Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 42/2002, dne 15.5.2002. Pravilnik pomembno vpliva na objekte, ki se bodo prenavljali in gradili v prihodnje, saj določa ostre kriterije za toplotno zaščito.

Pomembnejše zahteve pravilnika:

  • 25 % energije moramo zagotoviti iz obnovljivih virov energije,

  • toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale, bo učinkovitejša (za stanovanjske stavbe mora biti U < 0.28 W/m2K kar pomeni 12 cm ali več izolacije (λ = 0,040) na votli opeki),

  • v ogrevalnih sistemih z vodo je temperatura znižana s 70 oziroma 90 na 55° C,

  • določena je največja dovoljena moč za hlajenje stavbe, ki se ne sme prekoračiti.

 

Za izdelavo izračunov gradbene fizike za področje toplote in smotrne rabe energije so v Sloveniji prevzeti harmonizirani evropski standardi SIST EN.

Po pravilniku je energetska izkaznica stavbe sestavni del gradbene dokumentacije. Izkazuje največjo dovoljeno letno potrebno toploto za ogrevanje po enoti ploščine koristne površine stavbe (kWh/m2 letno), ki zajema ogrevane dele stavbe (kWh/m3 letno). Izkaznica mora biti dostopna na vpogled bodočim lastnikom ali uporabnikom stavbe, priložena dokumentaciji za tehnični pregled in potrjena s strani projektanta.